Menu

Privacy & cookies

Privacy verklaring Tutti Passi

Tutti Passi, gevestigd op het adres Industriepark 23a,  9031 Drongen verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u  steeds terecht op info@tutti-passi.com.  
Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR).

Doeleinden van de verwerking

Tutti Passi verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de betalingen, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame, het verwerken van aanvragen voor homeparties en bestellingen van goederen en diensten). 
Persoonlijke gegevens die je meedeelt :

De persoonlijke gegevens die je meegeeft tijdens evenementen, bestellingen, aanvraag homeparty, bestellingen op homeparties, worden opgeslagen in je profiel en verwerkt door Tutti Passi in de volgende categorieën:

 • contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer (vast / mobiel)
 • geboortedatum (enkel om na te gaan dat je 18+ bent)
 • geslacht (om je op de juiste manier te kunnen aanspreken) 
 • betalingsgeschiedenis 
 • Informatie die verband houdt met uw aankopen :  De door ons opgeslagen gegevens kunnen ook transactionele informatie bevatten met betrekking tot uw aankopen, zoals gekochte artikelen, aankoopdatum, consulent(e)(n), ev. retourzendingen, status van de betaling, betalingsgegevens, inschrijving of deelname aan events of homeparties. Tevens kunnen wij uw antwoorden of feedback opslaan omtrent door u gekochte producten die wij van u ontvangen in het kader van tevredenheids- of marktonderzoeken, of eventuele klachten die u aan ons heeft gericht.

De verwerking van deze persoonlijke gegevens is noodzakelijk om Tutti Passi in staat te stellen je bestelling te behandelen en te leveren.  

Voor zover mogelijk registreren wij ook de datum waarop deze gegevens aan ons werden meegedeeld of waarop bepaalde aanpassingen aan die gegevens werden aangebracht. 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. 
(a) toestemming, 

 • Om u onze nieuwsbrieven of andere promotionele e-mails te kunnen sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven; Opmerking: conform de wetgeving mogen wij u, op basis van uw impliciete toestemming, per e-mail commerciële boodschappen sturen over onze producten en diensten indien u uw e-mailadres aan ons heeft meegedeeld in het kader van een aankoop. U kunt zich op elk ogenblik kosteloos tegen dit gebruik van uw e-mailadres verzetten (uitschrijven is eenvoudig mogelijk via de toegevoegde link onderaan elke e-mail);
 • Om uw deelname aan één van onze wedstrijden of acties te kunnen opvolgen en verwerken;
 • Om uw vraag te kunnen beantwoorden wanneer u ons vragen stelt via onze website of via onze klantendienst;
 • Om gevolg te geven aan uw aanvraag om Upper at home-gastvrouw/-heer en/of -consulent(e) te worden U kan uw toestemming op elk moment weer intrekken (zie infra “uitoefening van uw rechten”) (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, 
 • Voor de opvolging en verwerking van uw bestelling of een door u als gastvrouw/-heer georganiseerde homeparty;
 • Voor de opvolging en verwerking van klachten en retourzendingen;
 • Voor het algemene klantenbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of overdracht van schuldvordering en de bescherming van onze rechten in het algemeen. (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verwerken en/of mee te delen aan de overheid of bij wet bepaalde instanties. (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, met inbegrip van het gebruik voor de promotie van onze producten en diensten via direct marketing. Hierbij waken wij er steeds over het evenwicht te bewaren tussen dit gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privéleven.
 • Om u te informeren over (toekomstige) evenementen, producten en diensten van Tutti Passi (behoudens in de gevallen waar uw expliciete toestemming vereist is, zie hoger);
 • Om studies, testen en analyses (waaronder klanten- of marktonderzoek) uit te voeren met het oog op verbetering van ons productaanbod, interne processen en algehele dienstverlening;
 • Om statistieken en trendanalyses op te maken voor financiële, beheers-, marketing- en rapporteringsdoeleinden; 
 • Om fraude en misbruik te voorkomen en te bestrijden

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks met Tutti Passi verbonden zijn.  
Tutti Passi garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. 
Uw persoonsgegevens kunnen aan derden worden doorgegeven in de volgende gevallen:  

 • Aan onze dienstverleners, wanneer wij op hen beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren zoals, IT Service providers, betalingsproviders betrokken bij de uitvoering van de online betalingstransacties, transportfirma’s die ingeschakeld worden voor de levering van de producten etc.  Deze kunnen uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen, in overeenstemming met deze privacyverklaring. Zij zijn onderworpen aan strenge verplichtingen inzake vertrouwelijkheid.
 • Aan de Upperlady/Upperlord, tevens dienstverleners, die homeparties, organiseren voor de verkoop van Upper at home-producten en de aldus gerealiseerde bestellingen centraliseren, opvolgen en afhandelen.

Tutti Passi zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verdelen of anderzijds commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand omschreven of met uw voorafgaande toestemming.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 
Hiervoor vragen wij u bij voorkeur een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:  een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@tutti-passi.com 

Google analytics & cookies

De Tutti Passi websites maken gebruik van Cookies.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die de server van een website via uw browser tijdelijk opslaat op uw computer of ander toestel. Cookies hebben uiteenlopende functies: ervoor zorgen dat de website rekening houdt met de voorkeuren van de bezoeker, statistische gegevens verzamelen, de inhoud van en/of de reclame op de sites aanpassen aan de gebruiker enz. Er worden verschillende soorten cookies gebruikt op de websites van Tutti Passi.  Op onze website gebruiken we enkele veilige cookies van zorgvuldig gekozen partners om uw bezoek te optimaliseren. We onderscheiden hierbij 2 type cookies, nl. onze eigen functionele die nodig zijn om uw aankoop correct te laten verkopen en cookies van deze externe partners: 

_unam – www.tutti-passi.com
_utma – www.tutti-passi.com
_utmb – www.tutti-passi.com
_utmc – www.tutti-passi.com
_utmz – www.tutti-passi.com


Verplichte en technische cookies:
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van bepaalde delen van onze websites. Bijvoorbeeld om te navigeren tussen de verschillende delen van de website en om formulieren in te vullen. Als u deze cookies weigert, zullen sommige delen van de website niet werken, of niet optimaal werken. Met deze cookies kunnen wij informatie verzamelen over het gebruik van onze websites om de inhoud en performantie ervan te verbeteren.


Functionele cookies:
Functionele cookies maken het gemakkelijker voor onze websites om te werken, een betere surfervaring van onze bezoekers te ondersteunen en ze gebruiksvriendelijker te maken. Bijvoorbeeld, deze cookies kunnen uw taalvoorkeur onthouden en of er u al gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat u bij uw volgende bezoek aan de website deze vraag niet nog eens krijgt.


Google Analytics:
Bijhouden van statistieken en hoe u de website bezoekt, met het oog op verbetering van onze diensten en de online aankoop-ervaring.
Deze cookies vallen onder het privacybeleid van Google: https://www.google.be/intl/nl/policies/privacy/

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

Klacht

Tutti Passi stelt alles in het werk om uw privacy te respecteren.  Uiteraard valt het nooit uit te sluiten dat een en ander verbeterd kan worden. Wij vragen u vriendelijk om eventuele opmerkingen en/of klachten aan ons te melden via info@tutti-passi.com of op het adres Industriepark 23a, 9031 Drongen, België. Wij verzoeken u om uzelf hierbij te identificeren (zoals door het meesturen van een kopie van de voorzijde van uw eID).
Indien u meent dat wij uw klacht niet afdoende hebben behandeld, melden wij u dat u ook steeds het recht heeft om contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie) en in voorkomend geval klacht in te dienen, zo u zich in uw rechten geschonden acht.

Wijzigingen 

Tutti Passi behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. Bent u het oneens met een wijziging in de Privacyverklaring, dan kan je ons steeds contacteren via mail info@tutti-passi.com

Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd en herzien op 22/09/2020